Kjølberggata 21

0653 Oslo, Norge

T: 24 02 20 09 miljoskole@loop.no
Undervisningsopplegg

Hva er bærekraftig utvikling?

Dette undervisningsopplegget tester hva elevene kan om bærekraftig utvikling fra før, samtidig som det gir en introduksjon til temaet.

Ordforklaringer

Det er anstendige arbeidsforhold når arbeidere blant annet har en trygg arbeidsplass og en lønn de kan leve av.

Ansvarlig forbruk og produksjon handler om å bruke mindre ressurser for å produsere (lage) det vi trenger. I dag bruker mennesker mer ressurser enn det jorda tåler.

Bærekraftig utvikling er å utvikle verden til et bedre sted for alle mennesker som lever i dag uten å ødelegge for de som kommer senere.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å stoppe klimaendringene, utrydde fattigdom og bekjempe ulikhet innen 2030. Ved å se på FNs bærekraftsmål kan vi se hvor mye forskjellig bærekraftig utvikling kan bety. Her finner vi 17 hovedmål og 169 delmål. Disse målene kan deles inn i 3 ulike deler eller bolker. 1: Klima og miljø. 2: Sosiale forhold. 3: Økonomiske og juridiske rammer. Hva betyr det?

Klima- og miljømålene (1) handler om å stoppe klimaendringene og ta vare på alt som lever på jorden. Klimaet (været målt over tid) på jorden har alltid forandret seg. Men forskere tror at mye av klimaendringene vi ser nå med mer tørke, kraftigere regn og kraftige stormer, er skapt av mennesker. Når det for eksempel brennes olje, dannes det CO2. CO2 er en klimagass som finnes naturlig i lufta. Men når det slippes ut for mye CO2, klarer ikke jorda å ta opp dette, og temperaturen i havet og i lufta stiger.

Sosiale forhold (2) sier noe om hvordan mennesker har det i et samfunn. Dette er også en viktig del av FNs bærekraftsmål. Disse målene handler om å utrydde fattigdom og sult, og bidra til likestilling, god helse og utdanning.

Den siste delen av FNs bærekraftsmål er økonomiske og juridiske rammer (3). Den handler om at alle mennesker i alle land skal ha nok penger (god nok økonomi) til å leve gode liv. Dette betyr at i spesielt fattige land må en tjene mer (ha økonomisk vekst) slik at samfunnet kan gi barna god utdanning og at alle kan få helsehjelp når de trenger det. Det er da viktig at den økonomiske veksten er bærekraftig slik at den ikke ødelegger jordas ressurser. Fred og rettferdighet for alle er nødvendig for en bærekraftig utvikling.

En ressurs er noe som er til nytte. Jordas ressurser er for eksempel trær, planter, fisk og metall. Vi kan ta bedre vare på jordas ressurser på mange måter, for eksempel ved å bruke klær og ting litt lenger og reparere det vi har i istedenfor å kjøpe nytt.

Hva er bærekraftig utvikling?

1

Hva forbinder dere med bærekraftig utvikling?

Hver elev får en post-it-lapp hver. De skriver ned ett ord de forbinder med begrepet “bærekraftig utvikling” på lappen og klistrer den opp på tavla. Læreren leser opp alle lappene.

2

Se film

Se filmen “Hva er bærekraftig utvikling?” som ligger lengre ned på denne siden.

3

Svar på spørsmål til filmen

Elevene bruker filmen til å svare individuelt på følgende spørsmål. De kan skrive ned svarene digitalt eller på ark.
 1. Hva er FNs definisjon av bærekraftig utvikling?
 2. Hvor mange bærekraftsmål er det og hvilke tre bolker er de delt inn i?
 3. Hvordan henger jordas ressurser sammen med bærekraftig utvikling?
 4. Hvordan ligger Norge an når det gjelder bærekraftig forbruk av ressurser?
 5. Hvordan tror du Norge stiller i forhold til et land som India?
 6. Hvordan henger dyr og planter sammen med bærekraftig utvikling?
4

Diskuter spørsmålene

Svarene på spørsmålene diskuteres i plenum. Oppfordre alle elevene til å bidra i diskusjonen.

5

Videre diskusjon og refleksjon

Elevene går sammen i grupper på 2-3 deltakere og diskuterer/reflekterer rundt disse spørsmålene:

 1. Hvor bærekraftige er dere hjemme, på skolen og i lokalsamfunnet?
 2. Hvor bærekraftig er Norge som et land?
 3. Hvordan kan vi i Norge bidra til en bærekraftig utvikling?
 4. Hvordan kan dere som elever bidra til en bærekraftig utvikling?
 5. Hva tenker dere om fordelingen og utnyttelsen av ressurser blant ulike land i verden? Er den rettferdig?
 6. Hva er det vanskeligste ved å leve bærekraftig?
 

Dette undervisningsopplegget er laget av LOOP Miljøskole.

Kompetansemål

Geografi

VG1

reflektere over eigen ressursbruk og ressursbruken i Noreg i eit globalt og berekraftig perspektiv
utforske kva endringar i klimaet har å seie for natur og samfunn lokalt, regionalt eller globalt
utforske og gjere greie for årsakene til ein aktuell natur- eller miljøkatastrofe og konsekvensar for menneske, samfunn og natur

Historie

VG1

gjøre rede for viktige endringer i hvordan mennesker har skaffet seg mat og brukt naturressurser, og vurdere betydningen av dette for mennesker og et bærekraftig samfunn
presentere viktige demografiske endringer og vurdere årsaker til disse endringene og virkninger av dem for mennesker og samfunn
gjøre rede for hvordan handel og økonomiske systemer har påvirket maktforhold og menneskers liv

VG2

gjøre rede for viktige endringer i hvordan mennesker har skaffet seg mat og brukt naturressurser, og vurdere betydningen av dette for mennesker og et bærekraftig samfunn
presentere viktige demografiske endringer og vurdere årsaker til disse endringene og virkninger av dem for mennesker og samfunn
gjøre rede for hvordan handel og økonomiske systemer har påvirket maktforhold og menneskers liv

KRLE

8-10 trinn

utforske andres perspektiv og håndtere uenighet og meningsbrytning
reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til det å vokse opp og leve i et mangfoldig og globalt samfunn
identifisere og drøfte aktuelle etiske problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, bærekraft og fattigdom

Naturfag

8-10 trinn

drøfte hvordan energiproduksjon og energibruk kan påvirke miljøet lokalt og globalt
gi eksempler på og drøfte aktuelle dilemmaer knyttet til utnyttelse av naturressurser og tap av biologisk mangfold

Norsk

8-10 trinn

bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer
informere, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål tilpasset mottaker og medium

VG1

greie ut om og drøfte norskfaglige eller tverrfaglige temaer muntlig
bruke ulike kilder på en kritisk, selvstendig og etterrettelig måte

Samfunnsfag

8-10 trinn

utforske korleis teknologi har vore og framleis er ein endringsfaktor, og drøfte innverknaden teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og natur
beskrive ulike dimensjonar ved berekraftig utvikling og korleis dei påverkar kvarandre, og presentere tiltak for meir berekraftige samfunn
vurdere korleis arbeid, inntekt og forbruk kan påverke personleg økonomi, levestandard og livskvalitet

VG1

drøfte korleis personleg økonomi, kommersiell påverknad og forbruk påverkar enkeltpersonar, grupper og samfunnet
utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar
utforske ei utfordring eller ein konflikt på lokalt, nasjonalt eller globalt nivå og drøfte korleis utfordringa eller konflikten påverkar forskjellige grupper
drøfte samanhengen mellom økonomisk vekst, levestandard og livskvalitet i eit globalt og berekraftig perspektiv
reflektere over kva det inneber å vere medborgar, og samanlikne korleis politiske system er organiserte i forskjellige land og område

VG2

drøfte korleis personleg økonomi, kommersiell påverknad og forbruk påverkar enkeltpersonar, grupper og samfunnet
utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar
utforske ei utfordring eller ein konflikt på lokalt, nasjonalt eller globalt nivå og drøfte korleis utfordringa eller konflikten påverkar forskjellige grupper
drøfte samanhengen mellom økonomisk vekst, levestandard og livskvalitet i eit globalt og berekraftig perspektiv