Karenslyst Allé 9B

0278 Oslo, Norge

T: 24 02 20 09 miljoskole@loop.no
Undervisningsopplegg

Hva er bærekraftig utvikling?

Dette undervisningsopplegget tester hva elevene kan om bærekraftig utvikling fra før, samtidig som det gir en introduksjon til temaet.

Hva er bærekraftig utvikling?

1

Hva forbinder dere med bærekraftig utvikling?

Hver elev får en post-it-lapp hver. De skriver ned ett ord de forbinder med begrepet “bærekraftig utvikling” på lappen og klistrer den opp på tavla. Læreren leser opp alle lappene.

2

Se film

Se filmen “Hva er bærekraftig utvikling?” som ligger lenger ned på denne siden.

3

Svar på spørsmål til filmen

Elevene bruker filmen til å svare individuelt på følgende spørsmål. De kan skrive ned svarene digitalt eller på ark.
 1. Hva er FNs definisjon av bærekraftig utvikling?
 2. Hvor mange bærekraftsmål er det og hvilke tre bolker er de delt inn i?
 3. Hvordan henger jordas ressurser sammen med bærekraftig utvikling?
 4. Hvordan ligger Norge an når det gjelder bærekraftig forbruk av ressurser?
 5. Hvordan tror du Norge stiller i forhold til et land som India?
 6. Hvordan henger dyr og planter sammen med bærekraftig utvikling?
4

Diskuter spørsmålene

Svarene på spørsmålene diskuteres i plenum. Oppfordre alle elevene til å bidra i diskusjonen.

5

Videre diskusjon og refleksjon

Elevene går sammen i grupper på 2-3 deltakere og diskuterer/reflekterer rundt disse spørsmålene:

 1. Hvor bærekraftige er dere hjemme, på skolen og i lokalsamfunnet?
 2. Hvor bærekraftig er Norge som et land?
 3. Hvordan kan vi i Norge bidra til en bærekraftig utvikling?
 4. Hvordan kan dere som elever bidra til en bærekraftig utvikling?
 5. Hva tenker dere om fordelingen og utnyttelsen av ressurser blant ulike land i verden? Er den rettferdig?
 6. Hva er det vanskeligste ved å leve bærekraftig?
 

Dette undervisningsopplegget er laget av LOOP Miljøskole.

Kompetansemål

Geografi

VG1

reflektere over eigen ressursbruk og ressursbruken i Noreg i eit globalt og berekraftig perspektiv
utforske kva endringar i klimaet har å seie for natur og samfunn lokalt, regionalt eller globalt
utforske og gjere greie for årsakene til ein aktuell natur- eller miljøkatastrofe og konsekvensar for menneske, samfunn og natur

Historie

VG1

gjøre rede for viktige endringer i hvordan mennesker har skaffet seg mat og brukt naturressurser, og vurdere betydningen av dette for mennesker og et bærekraftig samfunn
presentere viktige demografiske endringer og vurdere årsaker til disse endringene og virkninger av dem for mennesker og samfunn
gjøre rede for hvordan handel og økonomiske systemer har påvirket maktforhold og menneskers liv

VG2

gjøre rede for viktige endringer i hvordan mennesker har skaffet seg mat og brukt naturressurser, og vurdere betydningen av dette for mennesker og et bærekraftig samfunn
presentere viktige demografiske endringer og vurdere årsaker til disse endringene og virkninger av dem for mennesker og samfunn
gjøre rede for hvordan handel og økonomiske systemer har påvirket maktforhold og menneskers liv

KRLE

8-10 trinn

utforske andres perspektiv og håndtere uenighet og meningsbrytning
reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til det å vokse opp og leve i et mangfoldig og globalt samfunn
identifisere og drøfte aktuelle etiske problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, bærekraft og fattigdom

Naturfag

8-10 trinn

drøfte hvordan energiproduksjon og energibruk kan påvirke miljøet lokalt og globalt
gi eksempler på og drøfte aktuelle dilemmaer knyttet til utnyttelse av naturressurser og tap av biologisk mangfold

Norsk

8-10 trinn

bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer
informere, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål tilpasset mottaker og medium

VG1

greie ut om og drøfte norskfaglige eller tverrfaglige temaer muntlig
bruke ulike kilder på en kritisk, selvstendig og etterrettelig måte

Samfunnsfag

8-10 trinn

utforske korleis teknologi har vore og framleis er ein endringsfaktor, og drøfte innverknaden teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og natur
beskrive ulike dimensjonar ved berekraftig utvikling og korleis dei påverkar kvarandre, og presentere tiltak for meir berekraftige samfunn
vurdere korleis arbeid, inntekt og forbruk kan påverke personleg økonomi, levestandard og livskvalitet

VG1

drøfte korleis personleg økonomi, kommersiell påverknad og forbruk påverkar enkeltpersonar, grupper og samfunnet
utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar
utforske ei utfordring eller ein konflikt på lokalt, nasjonalt eller globalt nivå og drøfte korleis utfordringa eller konflikten påverkar forskjellige grupper
drøfte samanhengen mellom økonomisk vekst, levestandard og livskvalitet i eit globalt og berekraftig perspektiv
reflektere over kva det inneber å vere medborgar, og samanlikne korleis politiske system er organiserte i forskjellige land og område

VG2

drøfte korleis personleg økonomi, kommersiell påverknad og forbruk påverkar enkeltpersonar, grupper og samfunnet
utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar
utforske ei utfordring eller ein konflikt på lokalt, nasjonalt eller globalt nivå og drøfte korleis utfordringa eller konflikten påverkar forskjellige grupper
drøfte samanhengen mellom økonomisk vekst, levestandard og livskvalitet i eit globalt og berekraftig perspektiv