Kjølberggata 21

0653 Oslo, Norge

T: 24 02 20 09 miljoskole@loop.no
Undervisningsopplegg

Mobiltelefonens reise

Tiden vi taster på mobiltelefonen utgjør bare en liten del av telefonens egentlige liv. I dette undervisningsopplegget lærer dere om hva som skjer før og etter dere sier "hei" og "hade" til den!

Mobiltelefonens skjulte reise

1

Se film

Se filmen “Mobiltelefonens skjulte reise” som ligger lengre ned på denne siden.

2

Elevene deles i grupper på 4-5 deltakere

Læreren deler ut en mobiltelefon, eller ber gruppene finne fram én mobiltelefon hver. Sammen skal gruppene svare på spørsmålene under.

3

Undersøk mobiltelefonen

 1. Hvor ble mobiltelefonen produsert?
 2. Hvilke materialer er mobiltelefonen laget av?
 3. Fører produksjonen av mobiltelefonen til forurensning?
 4. Hvilke naturressurser brukes for å lage denne mobiltelefonen?
 5. Hva er opphavet til materialene som er brukt for å lage mobiltelefonen?
 6. Ble materialene på noen som helst måte behandlet? Hvis ja, hvordan?
 7. Hvordan har mobiltelefonen blitt transportert til der den er nå?
 8. Hvem har produsert mobiltelefonen?
 9. Hvilke arbeidsvilkår har de som lager mobiltelefonen?
 10. Medfører produksjonen en risiko for de som lager mobiltelefonen?
 11. Har mobiltelefonen mer enn ett bruksområde? Hvor mange ganger, eller hvor lenge kan den brukes?
 12. Har mobiltelefonen potensiale for gjenbruk, gjenvinning, reparering, eller oppvinning?
 13. Er mobiltelefonen en nødvendighet eller en «nice to have»?
 14. Hvem kan ha bruk for mobiltelefonen?
 15. Når mobiltelefonen kastes, er den en fare for miljøet?
 16. Hva slags karbonfotavtrykk har mobiltelefonen?
 17. Kjenner du til andre produkter som har større miljømessige, sosiale og økonomiske fordeler?
 18. Kjenner du til nyhetssaker om temaet?

Lærertips: Elevene kan idémyldre etter mulige svar, eller lete etter svar i eksterne ressurser. Her er det viktig at de bruker god kildekritikk. Elevene kan gjerne bruke rollekort i diskusjonen, last ned disse her.

4

Presenter for de andre

  Deltakerne lager en podkast, Book Creator, PowerPoint eller plakat og deler svarene sine med de andre gruppene.

  5

  Hvordan har det gått?

  1. Elevene reflekterer rundt eget forbruk og bruk og kast-mentalitet. Er de opptatt av å alltid ha den nyeste mobiltelefonen? Hva gjør de i så fall med den gamle?
  2. Elevene reflekterer over om dette undervisningsopplegget har økt bevisstheten rundt det å ha en ansvarlig og bærekraftig livsstil. 
   

  Bærekraftsmål knyttet til undervisningsopplegget

  6.3 Innen 2030 sørge for bedre vannkvalitet ved å redusere forurensning, avskaffe avfallsdumping og mest mulig begrense utslipp av farlige kjemikalier og materialer, halvere andelen ubehandlet spillvann og i vesentlig grad øke gjenvinning og trygg ombruk på verdensbasis

  8.4 Til og med 2030 gradvis å bedre utnyttelsen av globale ressurser innenfor forbruk og produksjon, og arbeide for å oppheve koblingen mellom økonomisk vekst og miljøødeleggelser, i samsvar med det tiårige handlingsprogrammet for bærekraftig forbruk og produksjon, der de utviklede landene går foran

  9.4 Innen 2030 oppgradere infrastruktur og omstille næringslivet til å bli mer bærekraftig, med en mer effektiv bruk av ressurser og større anvendelse av rene og miljøvennlige teknologiformer og industriprosesser, der alle land gjør en innsats etter egen evne og kapasitet

  10.6 Sikre at utviklingslandene blir bedre representert og får større grad av medbestemmelse i beslutningsprosessene i globale finansinstitusjoner, slik at institusjonene blir mer velfungerende, troverdige, ansvarlige og legitime

  11.6 Innen 2030 redusere negative konsekvenser for miljøet i storbyene målt per innbygger, blant annet ved å legge særlig vekt på luftkvalitet samt offentlig og annen form for avfallshåndtering

  12.4 Innen 2020, og i samsvar med internasjonalt vedtatte rammeverk, oppnå en mer miljøvennlig forvaltning av kjemikalier og alle former for avfall gjennom hele deres livssyklus, og betydelig redusere utslipp av kjemikalier og avfall til luft, vann og jord for mest mulig å begrense skadevirkningene for menneskers helse og for miljøet

  15.5 Iverksette umiddelbare og omfattende tiltak for å redusere ødeleggelsen av habitater, stanse tap av biologisk mangfold og innen 2020 verne truede arter og forhindre at de dør ut

  Dette undervisningsopplegget er laget av Senter for samarbeidslæring for bærekraftig utvikling ved Høgskolen i Innlandet. Undervisningsopplegget er bearbeidet av LOOP Miljøskole.

  I samarbeid med:

  Kompetansemål

  Geografi

  VG1

  reflektere over eigen ressursbruk og ressursbruken i Noreg i eit globalt og berekraftig perspektiv
  utforske og gjere greie for årsakene til ein aktuell natur- eller miljøkatastrofe og konsekvensar for menneske, samfunn og natur

  Historie

  VG1

  gjøre rede for hvordan handel og økonomiske systemer har påvirket maktforhold og menneskers liv

  VG2

  gjøre rede for hvordan handel og økonomiske systemer har påvirket maktforhold og menneskers liv

  VG3

  vurdere hvordan mennesket har forholdt seg til naturen, forvaltet og brukt ressurser og bruke historiske perspektiver i samtale om bærekraftige løsninger

  KRLE

  8-10 trinn

  utforske andres perspektiv og håndtere uenighet og meningsbrytning
  reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til det å vokse opp og leve i et mangfoldig og globalt samfunn
  identifisere og drøfte aktuelle etiske problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, bærekraft og fattigdom

  Naturfag

  8-10 trinn

  gi eksempler på og drøfte aktuelle dilemmaer knyttet til utnyttelse av naturressurser og tap av biologisk mangfold
  analysere og bruke innsamlede data til å lage forklaringer, drøfte forklaringene i lys av relevant teori og vurdere kvaliteten på egne og andres utforskinge
  gi eksempler på dagsaktuell forskning og drøfte hvordan ny kunnskap genereres gjennom samarbeid og kritisk tilnærming til eksisterende kunnskap
  stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere avhengige og uavhengige variabler og samle data for å finne svar

  Norsk

  8-10 trinn

  bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer
  utforske og reflektere over hvordan tekster framstiller unges livssituasjon

  VG1

  greie ut om og drøfte norskfaglige eller tverrfaglige temaer muntlig

  Samfunnsfag

  8-10 trinn

  utforske korleis teknologi har vore og framleis er ein endringsfaktor, og drøfte innverknaden teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og natur
  beskrive ulike dimensjonar ved berekraftig utvikling og korleis dei påverkar kvarandre, og presentere tiltak for meir berekraftige samfunn
  vurdere korleis arbeid, inntekt og forbruk kan påverke personleg økonomi, levestandard og livskvalitet

  VG1

  drøfte korleis personleg økonomi, kommersiell påverknad og forbruk påverkar enkeltpersonar, grupper og samfunnet
  utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar
  utforske ei utfordring eller ein konflikt på lokalt, nasjonalt eller globalt nivå og drøfte korleis utfordringa eller konflikten påverkar forskjellige grupper
  drøfte samanhengen mellom økonomisk vekst, levestandard og livskvalitet i eit globalt og berekraftig perspektiv

  VG2

  utforske ei utfordring eller ein konflikt på lokalt, nasjonalt eller globalt nivå og drøfte korleis utfordringa eller konflikten påverkar forskjellige grupper
  drøfte samanhengen mellom økonomisk vekst, levestandard og livskvalitet i eit globalt og berekraftig perspektiv