Kjølberggata 21

0653 Oslo, Norge

T: 24 02 20 09 miljoskole@loop.no

Hva er utforskende læring?

Det er et økt fokus på bærekraft, klima og miljø i verden – og i de nye læreplanene. Utforskende læring er en undervisningsmodell som kan gjøre overgangen til en mer bærekraftig livsstil lettere.

Utforskende læring er en undervisningsmodell som består av fem ulike steg: engasjer, utforsk, forklar, utdyp og evaluer. Undervisningsmodellen oppfordrer til aktiv utforskning – det å stille spørsmål og reflektere over sammenhenger mellom egne liv og temaer som har med bærekraft å gjøre.

Målet til modellen er å utfordre elever til å reflektere. Elevene skal bruke det de vet fra før, i tillegg til ny informasjon, erfaringer og følelser til å jobbe med aktuelle temaer. Undervisningsoppleggene til LOOP Miljøskole ønsker å bidra til utvikling av kognitiv, emosjonell og praktisk kompetanse hos elevene.

Under kan du lese mer om de ulike stegene i modellen.

1. Engasjer

Det første steget i undervisningsopplegget introduserer temaet eller timen. Elevenes forkunnskaper kartlegges, og videre interesse og nysgjerrighet stimuleres gjennom ny informasjon og grublespørsmål. 

Aktivetstips: Bilder, diskusjon, film, musikk, tankekart, tegning og spørsmål knyttet til bilder, film og musikk.

 

2. Utforsk

I dette steget oppmuntres elevene til aktiv utforskning, så det blir lettere å koble kunnskap og informasjon til det virkelige liv. Her elevene mulighet til å teste gjeldende konsepter og ideer, løse problemer, og utvikle ferdigheter for praktisk anvendelse av kunnskap.

Aktivitetstips: Bruk av ulike ressurser til å innhente informasjon, feltarbeid, forsøk og hjemme-undersøkelser. Strandrydding kan for eksempel være en aktivitet til undervisningsopplegget om marin forsøpling. 

 

3. Forklar

Elevene går grundigere til verks og jobber med å formidle kunnskap. I dette steget skal de kunne forklare fenomener, hendelser eller prosesser. De skal finne bevis som støtter opp under egne påstander, og/eller diskutere og motbevise forklaringer gjort av medelever. Elevene skal utvikle kritisk tenking rundt teori og praksis eller erfaring og konsept. 

Aktivitetstips: Begrepsquiz, debatt, gruppediskusjon, modeller og plakater. 

 

4. Utdyp

Elevene går i dybden og utvider det de vet om temaet. Utdyp-steget skiller seg fra “forklar” ved at det er mer detaljert. Det er flere fagbegreper og tankene om konsekvenser og virkninger er globale. Elevene bruker kunnskap til å skjønne eller tolke nye situasjoner, trekke koblinger mellom ulike sider ved et tema, utvide forklaringer, og reflektere og formidle en dypere forståelse.

Aktivitetstips: Feltarbeid, forsøk, drøfting i grupper og individuelle oppgaver. 

 

5. Evaluer

Elevene vurderer hva de har lært og tenkt gjennom hele undervisningsopplegget. Læringen fra de andre stegene kombineres, så det dannes en helhetlig fremstilling av temaet. Elevene reflekterer over hvordan de kan ha endret oppfatning og forståelse av temaet, vurderer hvordan de kan bruke det de har lært videre, og til å forklare og forsvare valgene de tar i hverdagen. 

Aktivitetstips: Artikkel/essay, film, dialog med lærer, muntlig presentasjon, skriftlig presentasjon, podkast eller reklamefilm.