Kjølberggata 21

0653 Oslo, Norge

T: 24 02 20 09 miljoskole@loop.no
Undervisningsopplegg

Klimaforandringer og havet

I dette undervisningsopplegget dykker elevene dypt i denne tematikken: Hvordan påvirker klimagasser havet og alle dyrene som bor der?

Dette undervisningsopplegg baserer seg på 5E-modellen. 5E-modellen består av fem ulike steg og oppfordrer til aktiv utforskning. Still kritiske spørsmål og reflekter rundt sammenhenger mellom eget liv og temaer som har med bærekraft å gjøre! Du kan lese mer om modellen her.

Hva gjør klimagasser med havet?

1

Engasjer: Se en film og diskuter

  1. Se filmen “Hvordan påvirkes havet av klimagasser?” som ligger lengre ned på denne siden.
  2. Del elevene i grupper på 3-5 deltakere. Sammen skal de diskutere disse spørsmålene: 

– Hva gjør klimagassutslippene med havet?
– Klimagassutslippene gjør så havet blir varmere. Hvordan?
– Hva er negativt med at havet blir varmere?
– Hva er negativt med at havet blir surere?
– Hva slags forhold har dere til havet, er dere for eksempel glade i å bade eller spise sjømat?

2

Utforsk: Bli kjent med tre havdyr

Hver for seg velger elevene tre forskjellige dyr som lever i eller ved havet*, enten i Norge eller et annet sted i verden. De skal bruke eksterne ressurser som bøker, filmer, internett og podkaster til å svare på disse spørsmålene:

– Hvor liker dyrene seg best? Hva liker de å spise? Hva slags ressurser trenger de å ha tilgang på?
– Hvilken havtemperatur lever dyrene i?
– Må dyrene dine konkurrere med andre dyr om mat og revir?
– Hva skjer med disse dyrene hvis havet blir varmere?
– Hva skjer med disse dyrene hvis havet blir surere?
– Finn ut hva en “invaderende art” er. Hva skjer med dyrene dine hvis en invaderende art sprer seg der dyrene dine helst lever?

* Forslag til dyr: Torsk, polartorsk, laks, strandkrabbe, kråkebolle, blåskjell, korallrev, sjøfugl, isbjørn, ringsel og hvithval.

3

Forklar: Lag en plakat

Elevene lager en plakat som forklarer sammenhengen mellom havet og klimaet:

  1. Hvordan påvirker havet klimaet på jorden?
  2. Hvordan påvirker klimaet havet?
  3. Hva er menneskeskapte klimaendringer? På hvilke måter påvirker mennesker klimaet? 
4

Utdyp: Reflekter og diskuter i grupper

Elevene diskuterer følgende spørsmål i grupper:

– Hvorfor er det så viktig at vi tar vare på havet? Vurder hvor viktig havet er – både for dere, for lokalsamfunnet, for hele verden, og for dyrene som bor i og ved havet.
– Hvordan kan valgene vi tar i hverdagen påvirke et korallrev på andre siden av verden, som Great Barrier Reef i Australia?
– Hvorfor er det så viktig at vi forsøker å bremse klimaendringene?
– Hva kan Norge gjøre for å redusere utslippene av klimagasser?
– Hva kan dere som enkeltpersoner gjøre for å redusere utslippene av klimagasser?
– Hvorfor tror dere det er så mye diskusjon knyttet til klimaforandringene?

5

Evaluer: Skriv en tale

Elevene skriver en tale. De som ønsker det kan fremføre talen for klassen, eller i gruppene de var i tidligere. Presenter oppgaven for elevene:

Tenk deg at du er Greta Thunberg, og at du skal holde en tale om hvordan klimagasser påvirker havet på FNs klimatoppmøte. Skriv en tale hvor du snakker om klimaendringer og hvordan de påvirker havet. Hva kan vi som enkeltpersoner gjøre for å redusere utslippene av klimagasser? Bruk det du har lært i de andre stegene i undervisningsopplegget til å skrive talen.

 

Bærekraftsmål knyttet til undervisningsopplegget

11.b Innen 2020 oppnå en betydelig økning i antall byer og bosettinger som vedtar og gjennomfører en integrert politikk og plan med sikte på inkludering, bedre ressursbruk, begrensning av og tilpasning til klimaendringer samt evne til å motstå og håndtere katastrofer, samt utvikle og iverksette en helhetlig og altomfattende risikostyring i forbindelse med katastrofer, i tråd med Sendai-rammeverket for katastrofeberedskap 2015-2030

13.3 Styrke enkeltpersoners og institusjoners evne til å motvirke, tilpasse seg og redusere konsekvensene av klimaendringer og deres evne til tidlig varsling, samt styrke kunnskapen og bevisstgjøringen om dette

14.3 Mest mulig begrense og håndtere konsekvensene av havforsuring, blant annet gjennom økt vitenskapelig samarbeid på alle nivåer

Dette undervisningsopplegget er laget av marinbiolog Ingrid Holtan Søbstad.

I samarbeid med:

Kompetansemål

Geografi

VG1

reflektere over eigen ressursbruk og ressursbruken i Noreg i eit globalt og berekraftig perspektiv
utforske kva endringar i klimaet har å seie for natur og samfunn lokalt, regionalt eller globalt
utforske og gjere greie for årsakene til ein aktuell natur- eller miljøkatastrofe og konsekvensar for menneske, samfunn og natur

KRLE

8-10 trinn

identifisere og drøfte aktuelle etiske problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, bærekraft og fattigdom

Naturfag

8-10 trinn

beskrive drivhuseffekten og gjøre rede for faktorer som kan forårsake globale klimaendringer
drøfte hvordan energiproduksjon og energibruk kan påvirke miljøet lokalt og globalt
gi eksempler på og drøfte aktuelle dilemmaer knyttet til utnyttelse av naturressurser og tap av biologisk mangfold
gi eksempler på dagsaktuell forskning og drøfte hvordan ny kunnskap genereres gjennom samarbeid og kritisk tilnærming til eksisterende kunnskap

Norsk

8-10 trinn

bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer
informere, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål tilpasset mottaker og medium

VG1

bruke ulike kilder på en kritisk, selvstendig og etterrettelig måte

Samfunnsfag

8-10 trinn

beskrive ulike dimensjonar ved berekraftig utvikling og korleis dei påverkar kvarandre, og presentere tiltak for meir berekraftige samfunn

VG1

drøfte korleis personleg økonomi, kommersiell påverknad og forbruk påverkar enkeltpersonar, grupper og samfunnet
utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar

VG2

drøfte korleis personleg økonomi, kommersiell påverknad og forbruk påverkar enkeltpersonar, grupper og samfunnet
utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar
utforske ei utfordring eller ein konflikt på lokalt, nasjonalt eller globalt nivå og drøfte korleis utfordringa eller konflikten påverkar forskjellige grupper