Kjølberggata 21

0653 Oslo, Norge

T: 24 02 20 09 miljoskole@loop.no
Film

Den fantastiske skogen: Hvorfor resirkulere kartong?

Minifilm med tilhørende spørsmål (og svar).
 

Se filmen og svar på spørsmål, muntlig eller skriftlig.

1

Q: Hva betyr det at alt av papir og alle drikkekartonger har en liten bit av skogen i seg?

A: Papir og kartonger er laget av fiber som kommer fra trærne i skogen. Når vi lager papir og drikkekartonger av fiber fra trær, kan vi si at skogen lever videre i disse produktene. Å tenke og reflektere over hvor tingene vi bruker i hverdagen kommer fra, kan gi elevene mer respekt og omsorg for de ressursene vi henter ut fra naturen, og gi en dypere forståelse for hvorfor det er viktig å kildesortere slik at disse ressursene kan brukes så lenge som mulig.

2

Q: Hvorfor hogger vi skog i Norge? Og hva bruker vi tømmeret til?

A: Vi hogger skog i Norge fordi vi bruker tømmer til å lage ting vi trenger for å leve. Vi trenger tømmer for å bygge hus og møbler, vi bruker ved til å fyre i peisen når det er kaldt ute, og vi bruker trevirke til å lage alt fra tannpirkere og skjærefjøler, til kartong og papir.

3

Q: Hvorfor kan vi ikke hogge ned alle trærne i en skog?

A: Når vi hogger ned trær må vi være nøye med at skogen vi henter tømmeret fra behandles på en god måte. Det betyr at vi må sørge for å verne gamle trær, la døde trær ligge igjen, og la nye trær vokse opp, så artene som bor i skogen vil fortsette å trives.

4

Q: Hva kan skje om en art som en annen art er avhengig av forsvinner?

A: Da kan artene dø ut. Det vil si at de forsvinner for alltid. Mange arter dør ut fordi det de trenger for å leve forsvinner. Som for eksempel døde trær og andre arter den spiser for å overleve.

5

Q: Hva er typisk for en skog som er hjemmet til mange forskjellige insekter, planter, dyr og sopp?

A: Insekter, planter, dyr og sopp elsker roteskoger. Roteskoger er skoger som får stå i fred, der det er en blanding av gamle, unge og døde trær. Det er veldig viktig at vi verner roteskoger slik at disse artene trives og overlever.

6

Q: Hvorfor er det viktig at vi gjenvinner skolemelkkartongen?

A: Når vi kildesorterer skolemelkkartongen blir fibrene kartongen er laget av brukt til å lage nytt papir og kartong. På den måten kan vi gjenbruke fibrene vi allerede har, i stedet for å hugge trær for å hente ut nye fiber. Å gjenvinne handler om at vi bruker ressursene som vi henter fra naturen så mange ganger som mulig.

7

Q: Hvor mange ganger kan fibrene i skolemelkkartongen bli til nye papirprodukter? Kan dere nevne papirprodukter vi kan lage av gjenvunnet kartong?

A: Skolemelkkartongen kan gjenvinnes sju ganger! Typiske papirprodukter som kan lages av gjenvunnet kartonger er aviser, tegneark, pizzaesker, kartonger, for eksempel til en frokostblanding, pappesker, tørkepapir og dorull.

8

Q: Hva krever mest energi, å lage en eske cornflakes fra nye fiber, eller bruke resirkulerte fibre fra skolemelkkartongen?

A: Det krever mye mindre energi, bare ¼, å lage en eske cornflakes fra resirkulerte skolemelkkartonger.

9

Q: Hvilken art vil du skylle, brette og stappe for?

A: Her kan elevene trekke frem en art de har lært om gjennom Barnas skog. Denne oppgaven kan også være en fri oppgave der elevene kan dikte fritt om hvem de ønsker å bevare i skogen.

Kompetansemål

Naturfag

3-4 trinn

utforske et naturområde og drøfte bærekraftig bruk av området

utforske og sammenligne ulike dyre- og plantearters tilpasninger til miljø og levesteder og drøfte hvorfor noen arter dør ut

5-7 trinn

gjøre rede for betydningen av biologisk mangfold og gjennomføre tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nærmiljøet
utforske og beskrive ulike næringsnett og bruke dette til å diskutere samspill i naturen

Norsk

3-4 trinn

følge opp innspill fra andre i faglige samtaler og stille oppklarende og utdypende spørsmål
beskrive, fortelle og argumentere muntlig og skriftlig og bruke språket på kreative måter

5-7 trinn

lytte til og videreutvikle innspill fra andre og begrunne egne standpunkter i samtaler

Aktuelle filmer

 

Restemat-challenge!

Tre ungdomslag konkurrerer om å lage den beste treretteren av matvarer vi ofte kaster hjemme. Dommerne blir overrasket av resultatet!

Les mer
 

Hvordan påvirkes havet av klimagasser?

Hvordan påvirker klimagasser havet og alle dyrene som bor der?

Les mer
 

Hva skjer med miljøgiftene i restavfallet?

Selv om vi sorterer alt som kan resirkuleres der vi bor, blir det likevel en del søppel igjen som må kastes i restavfallet. Hva skjer egentlig med miljøgiftene som dette avfallet inneholder?

Les mer
 

Hva er sirkulærøkonomi?

Verdens naturressurser er under økt press. I framtiden vil vi oppleve begrenset tilgang på flere materialer på grunn av økt befolkning og høyere forbruk. Det er helt avgjørende at vi lærer oss å bruke naturressursene langt mer effektivt enn i dag. Vi trenger et system der ingenting ender opp som avfall, men heller blir en framtidig ressurs. Dette kaller vi sirkulærøkonomi.

Les mer