Kjølberggata 21

0653 Oslo, Norge

T: 24 02 20 09 miljoskole@loop.no
Undervisningsopplegg

Plastens påvirkning

I dag kan vi finne plast på alle strender og i alle hav i hele verden. Det har enorme konsekvenser for dyr, mennesker og natur. I dette undervisningsopplegget lærer elevene om plast, forskjellen på nødvendig og unødvendig plast og konsekvensene av vårt høye plastforbruk. De utforsker også eget forbruk av plastprodukter.

Undervisningsopplegget er basert på 5E-modellen og utforskende undervisning. Modellen består av ulike steg: Engasjere, Utforske, Forklare, Utdype og Evaluere, og oppfordrer til aktiv utforsking, mulighet for å stille spørsmål, samt refleksjon rundt sammenhenger mellom eget liv og temaet innenfor bærekraft. Du kan lese mer om modellen her.

Plastparadokset

1

Engasjer: Se film og diskuter innholdet

 1. Se filmen “Plastens påvirkning” som ligger lengre ned på denne siden. 
 2. Del elevene i grupper på 3-4 deltakere, hvor de diskuterer filmen og temaet “plast” basert på disse spørsmålene:

  – Er det noen ting rundt dere akkurat nå som er laget av plast?
  – Hvilke egenskaper er det som gjør plast til et bra og populært materiale å lage produkter av?
  – Hvordan kan de gode egenskapene til plasten gjøre at det er veldig negativt at plastprodukter havner i naturen?
  – Hva slags type plast er det mest fokus på i filmen?
2

Utforsk: Finn plastproduktene hjemme

Elevene jobber individuelt med å svare på spørsmålene:

– Skriv ned en liste med plastprodukter dere har hjemme. Hvilke av disse tingene tenker du er nyttige, og hvilke er unyttige?
– Finner du noen ting hjemme som inneholder plast selv om du ikke trodde det? Notér dem ned!
– Hvilke plastartikler bruker du når du er borte fra hjemmet? Hvilke av disse tingene er nyttige og hvilke er unyttige?

3

Forklar: Sammenlign og diskuter i grupper

Elevene går sammen i gruppene fra “Engasjer” og sammenligner funnene de gjorde hjemme. De diskuterer i gruppen rundt følgende spørsmål:

– Hvordan kan man selv jobbe med å redusere sitt eget forbruk av unødvendige plastartikler?
– Hvordan kan man i familien redusere bruk og utslipp av plast?
– Diskuter sitatet fra filmen “Plast er jo i utgangspunktet et fantastisk produkt.” Er dere enige? Uenige?
– Gi eksempler på både nødvendig og unødvendig bruk av plast.

4

Utdyp: Lag en plan og gjennomfør en plastfri uke

 1. Elevene lager en plan for hvordan de kan leve plastfritt og uten å generere plastsøppel en hel uke. Planen kan lages individuelt eller to og to.
 2. Elevene prøver å gjennomføre planen, enten over en uke, fire dager eller én dag.
  Lærertips: I planen må elevene ha med hvordan de fra morgen til kveld i en hel uke kan unngå å generere plastsøppel. Det viktigste er ikke å klare det feilfritt, men å reflektere over hva som fungerer og ikke fungerer.
5

Evaluer: Hvordan har det gått?

Elevene går sammen i grupper og diskuterer plastfri-planen. Noen spørsmål de kan drøfte i diskusjonen er:

– Var det vanskelig å gjennomføre den plastfri planen? Hvorfor?
– Gikk det lettere etterhvert eller var det like vanskelig hele uken?
– Hvilke av plastartiklene var det vanskeligst å gi slipp på? 
– Fant du noen gode alternative løsninger?
– Hva slags følelser utløste gjennomføringen av planen? Frustrasjon? Glede? Sinne? Motivasjon? Skam?
– Reflekter rundt hvor mye dere er villige til å ofre for å hindre bruk og utslipp av unødvendig plast.

 

I samarbeid med:

Kompetansemål

Geografi

VG1

reflektere over eigen ressursbruk og ressursbruken i Noreg i eit globalt og berekraftig perspektiv
utforske kva endringar i klimaet har å seie for natur og samfunn lokalt, regionalt eller globalt
utforske og gjere greie for årsakene til ein aktuell natur- eller miljøkatastrofe og konsekvensar for menneske, samfunn og natur

KRLE

8-10 trinn

utforske andres perspektiv og håndtere uenighet og meningsbrytning
reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til det å vokse opp og leve i et mangfoldig og globalt samfunn
identifisere og drøfte etiske problemstillinger knyttet til ulike former for kommunikasjon
identifisere og drøfte aktuelle etiske problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, bærekraft og fattigdom

Naturfag

8-10 trinn

beskrive drivhuseffekten og gjøre rede for faktorer som kan forårsake globale klimaendringer
drøfte hvordan energiproduksjon og energibruk kan påvirke miljøet lokalt og globalt
gi eksempler på og drøfte aktuelle dilemmaer knyttet til utnyttelse av naturressurser og tap av biologisk mangfold
analysere og bruke innsamlede data til å lage forklaringer, drøfte forklaringene i lys av relevant teori og vurdere kvaliteten på egne og andres utforskinge
gi eksempler på dagsaktuell forskning og drøfte hvordan ny kunnskap genereres gjennom samarbeid og kritisk tilnærming til eksisterende kunnskap
stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere avhengige og uavhengige variabler og samle data for å finne svar

VG1

gjøre rede for funksjonene til noen næringsstoffer og diskutere hvorfor et variert kosthold er viktig i et helse- og bærekraftsperspektiv
drøfte aktuelle helse- og livsstilsspørsmål og vurdere pålitelighet i informasjon fra ulike kilder
utforske en selvvalgt naturfaglig problemstilling, presentere funn og argumentere for valg av metoder

Samfunnsfag

8-10 trinn

beskrive ulike dimensjonar ved berekraftig utvikling og korleis dei påverkar kvarandre, og presentere tiltak for meir berekraftige samfunn
vurdere korleis arbeid, inntekt og forbruk kan påverke personleg økonomi, levestandard og livskvalitet

VG1

drøfte korleis personleg økonomi, kommersiell påverknad og forbruk påverkar enkeltpersonar, grupper og samfunnet
utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar
utforske ei utfordring eller ein konflikt på lokalt, nasjonalt eller globalt nivå og drøfte korleis utfordringa eller konflikten påverkar forskjellige grupper
drøfte samanhengen mellom økonomisk vekst, levestandard og livskvalitet i eit globalt og berekraftig perspektiv
vurdere korleis utøving av makt påverkar enkeltpersonar og samfunn
reflektere over kva det inneber å vere medborgar, og samanlikne korleis politiske system er organiserte i forskjellige land og område

VG2

drøfte korleis personleg økonomi, kommersiell påverknad og forbruk påverkar enkeltpersonar, grupper og samfunnet
utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar
utforske ei utfordring eller ein konflikt på lokalt, nasjonalt eller globalt nivå og drøfte korleis utfordringa eller konflikten påverkar forskjellige grupper
drøfte samanhengen mellom økonomisk vekst, levestandard og livskvalitet i eit globalt og berekraftig perspektiv