Kjølberggata 21

0653 Oslo, Norge

T: 24 02 20 09 miljoskole@loop.no
Undervisningsopplegg

Lag et supert system!

Dette undervisningsopplegget hører til filmene om resirkulering, og utfordrer elevene til å se på resirkuleringen hjemme. Målet er at de skal resirkulere mer og kaste mindre i restavfallet.

Undervisningsopplegget er basert på 5E-modellen og utforskende undervisning. Modellen består av fem ulike steg: engasjer, utforsk, forklar, utdyp og evaluer, og oppfordrer til aktiv utforsking, det å stille spørsmål, samt å reflektere rundt sammenhenger mellom eget liv og temaer innenfor bærekraft. Du kan lese mer om modellen her.

Lag et supert system!

1

Engasjer: Se film og diskuter innholdet

 1. Se filmene om resirkulering, som ligger lengre ned på denne siden.  
 2. Del elevene inn i grupper på 3-5 deltakere. Sammen skal gruppene svare på disse spørsmålene. Til slutt kan dere diskutere svarene i plenum. Elevene kan bruke logg og lage egne tankekart.
  – Hvorfor er det viktig at vi resirkulerer?
  – Har dere sett eller hørt noen nyheter om resirkulering?
  – Hva tror dere vi mener når vi sier at avfallet har en verdi?

Lærertips:

Elevene kan gjerne bruke rollekort i diskusjonen. Last ned disse her: Rollekort.

Ordforklaringer:

Når vi resirkulerer, bruker vi avfallet på nytt.

At noe har en verdi vil si at det er noe bra ved det.

2

Utforsk: Kartlegg systemet hjemme og lag en skisse

 1. Hver for seg svarer elevene på disse spørsmålene:
  – Resirkulerer dere hjemme hos deg?
  – Hva gjør dere med matavfall, plastemballasje, papir og papp, glass- og metallemballasje, pant, restavfall – og gjerne også elektronikk?
  – Har dere en fast beholder for alle disse ulike avfallstypene?
  – Hva kan du gjøre for at det skal bli enda lettere å resirkulere hjemme?
 2. I en perfekt verden, hvordan hadde systemet for resirkulering sett ut hjemme hos deg? Be elevene om å lage en skisse av det, enten digitalt eller på papir, hvor alle avfallstypene vi har ramset opp er med. Tenk også på hvor resirkuleringssystemet skal være. Husk at det er ideene som er det viktigste, ikke hvordan skissene ser ut.
 3. Når elevene utarbeider sine drømmesituasjoner kan læreren stille disse spørsmålene for å oppmuntre til refleksjon. Be gjerne elevene om å gjøre notater i loggboka.
  – Når blir det søppel hjemme hos dere?
  – Hva kan dere gjøre for at det skal bli mindre søppel?
  – Hvem skal resirkulere?
  – Når skal dere resirkulere, i hvilke situasjoner og under hvilke aktiviteter?
  – Har forskjellige rom forskjellige behov?

Lærertips:

Bli inspirert av disse tipsene og triksene. Dere kan også bruke resten av Sortere.no og Sortere-appen i arbeidet. Her får dere svar på alt dere lurer på, og alt dere ikke visste at dere lurer på om resirkulering. 

Ordforklaring:

Restavfall er det som blir igjen når du har sortert ut det som er mulig å resirkulere der du bor. Eksempler på ting som skal i restavfallet er bleier, våtservietter og tyggegummi.

3

Utdyp: Foreslå endringer

 1. Del elevene i grupper på 3-5 deltakere. Elevene viser frem skissene til hverandre. Under presentasjonsrunden har hver elev et ark som er brettet i to. På den ene delen av arket skriver de ned gode forslag fra andre. På den andre siden skriver de hvordan disse forslagene kan passe inn hjemme hos seg selv. Hver av elevene skal så velge 2-4 endringer, som de skal teste hjemme. Målet skal være å kaste mindre i restavfallet og resirkulere enda mer.
 2. Elevene foreslår endringene til familien eller foresatte. Elevene gir tilbakemelding på hvordan samtalen med familien var, i grupper eller i plenum.
4

Evaluer: Hvordan har det gått?

Etter to uker vurderer elevene om det har vært vellykket å innføre de 2-4 endringene hjemme. Har systemet blitt supert? Dette gjør de sammen med sine foresatte, eller i grupper på 3-5 elever.

 
 
 
 

Bærekraftsmål knyttet til undervisningsopplegget

9.4 Innen 2030 oppgradere infrastruktur og omstille næringslivet til å bli mer bærekraftig, med en mer effektiv bruk av ressurser og større anvendelse av rene og miljøvennlige teknologiformer og industriprosesser, der alle land gjør en innsats etter egen evne og kapasitet

11.b Innen 2020 oppnå en betydelig økning i antall byer og bosettinger som vedtar og gjennomfører en integrert politikk og plan med sikte på inkludering, bedre ressursbruk(…)

12.5 Innen 2030 betydelig redusere avfallsmengden gjennom forbud, reduksjon, gjenvinning og ombruk

Kompetansemål

Geografi

VG1

reflektere over eigen ressursbruk og ressursbruken i Noreg i eit globalt og berekraftig perspektiv

Historie

VG1

gjøre rede for hvordan handel og økonomiske systemer har påvirket maktforhold og menneskers liv

KRLE

3-4 trinn

sette seg inn i og formidle egne og andres tanker, følelser og erfaringer

5-7 trinn

utforske og beskrive egne og andres perspektiver i etiske dilemmaer knyttet til hverdags- og samfunnsutfordringer
reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til menneskets levesett og levekår og klodens framtid

8-10 trinn

identifisere og drøfte aktuelle etiske problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, bærekraft og fattigdom

Kunst og håndverk

8-10 trinn

undersøke hvordan kunst, inkludert samisk kunst, kan bidra i samfunnskritikk, og skape kunstuttrykk som belyser utfordringer i egen samtid
utvikle løsninger gjennom en stegvis designprosess og vurdere holdbarhet, funksjon og estetisk uttrykk
reflektere kritisk over visuelle virkemidler og eksperimentere med ulike visuelle uttrykk i en skapende prosess

3-4 trinn

prøve ut ulike ideer og muligheter i gjenbruksmaterialer og formidle til andre hvordan man i egen hverdag kan bidra til å ivareta natur og miljø

5-7 trinn

undersøke materialene i ulike gjenstander og vurdere funksjon, holdbarhet og muligheter for reparasjon og gjenbruk

Mat og Helse

8-10 trinn

kritisk vurdere informasjon om matproduksjon og drøfte korleis forbrukarmakt kan påverke lokal og global matproduksjon

Naturfag

1-2 trinn

samtale om hvordan vi kan ta miljøbevisste valg og gjennomføre lokale miljøtiltak

5-7 trinn

reflektere over hvordan teknologi kan løse utfordringer, skape muligheter og føre til nye dilemmaer

8-10 trinn

beskrive drivhuseffekten og gjøre rede for faktorer som kan forårsake globale klimaendringer
gi eksempler på og drøfte aktuelle dilemmaer knyttet til utnyttelse av naturressurser og tap av biologisk mangfold
analysere og bruke innsamlede data til å lage forklaringer, drøfte forklaringene i lys av relevant teori og vurdere kvaliteten på egne og andres utforskinge

VG1

drøfte aktuelle helse- og livsstilsspørsmål og vurdere pålitelighet i informasjon fra ulike kilder

Norsk

8-10 trinn

bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer
informere, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål tilpasset mottaker og medium

VG1

greie ut om og drøfte norskfaglige eller tverrfaglige temaer muntlig
bruke ulike kilder på en kritisk, selvstendig og etterrettelig måte

Samfunnsfag

1-2 trinn

reflektere over kvifor menneske har ulike meiningar og tek ulike val
utforske og gi døme på korleis menneska påverkar klimaet og miljøet, og dokumentere korleis påverknadene kjem til syne i nærmiljøet
utforske og gi døme på korleis menneske i ulike delar av verda påverkar livet til kvarandre

3-4 trinn

utforske og gi døme på nokre sider ved berekraftig utvikling

5-7 trinn

utforske og presentere ei global utfordring ved berekraftig utvikling og kva for konsekvensar ho kan ha, og utvikle forslag til korleis ein kan vere med på å motverke utfordringa og korleis samarbeid mellom land kan bidra

8-10 trinn

utforske korleis teknologi har vore og framleis er ein endringsfaktor, og drøfte innverknaden teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og natur
beskrive ulike dimensjonar ved berekraftig utvikling og korleis dei påverkar kvarandre, og presentere tiltak for meir berekraftige samfunn
vurdere korleis arbeid, inntekt og forbruk kan påverke personleg økonomi, levestandard og livskvalitet

VG1

drøfte korleis personleg økonomi, kommersiell påverknad og forbruk påverkar enkeltpersonar, grupper og samfunnet
utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar
utforske ei utfordring eller ein konflikt på lokalt, nasjonalt eller globalt nivå og drøfte korleis utfordringa eller konflikten påverkar forskjellige grupper
drøfte samanhengen mellom økonomisk vekst, levestandard og livskvalitet i eit globalt og berekraftig perspektiv

VG2

utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar
utforske ei utfordring eller ein konflikt på lokalt, nasjonalt eller globalt nivå og drøfte korleis utfordringa eller konflikten påverkar forskjellige grupper
drøfte samanhengen mellom økonomisk vekst, levestandard og livskvalitet i eit globalt og berekraftig perspektiv