Kjølberggata 21

0653 Oslo, Norge

T: 24 02 20 09 miljoskole@loop.no
Undervisningsopplegg

Bli kjent med skolopenderen i skogen

På denne siden finner dere aktiviteter og oppgaver som er relatert til sjette kapittel i den interaktive skogen.

Aktiviteter ute

1

Studer en stokk

Studer en stubbe eller en stamme fra tre som har falt i skogen. Studer barken, og rull på stammen. Hva vokser på den? Lever det småkryp der? Kan dere oppdager kjuker? (Sopp som vokser på trær)? Lav? Mose? Finner dere spor og nettverk av spor fra insekter som har spist seg gjennom treverket? Ta bilder eller tegn og skriv ned hva dere ser.

Husk å legge stammen eller barkebiten tilbake på plass når dere er ferdig med å studere. Den er noens hus.

Aktiviteter inne

1

Hva er det snåleste skogsdyret du klarer å finne på?

Selv om det kan høres ut som fantasi, finnes det ekte dyr i den norske skogen som heter skrukketroll, hvitbåndhopper og skolopender. Nå kan du få bruke fantasien din, hva er det snåleste skogsdyret du klarer å finne på? Gi det et navn, som prompesprett eller hoppeklippebille, og tenk på hva det trenger for å ha det bra, og hvilke egenskaper det har. Tegn og forklar!

2

Hvor mange skopar trenger skolopenderen?

Matteoppgave: Selv om skolopender betyr “tusenbein” på gresk har den ikke tusen bein. Det tusenbeinet med flest føtter har 750 bein! En av de vanligste skolopenderartene i Norge har 35 beinpar. Klarer du å regne ut hvor mange sko denne skolopenderen måtte hatt?

Kompetansemål

Naturfag

3-4 trinn

utforske et naturområde og drøfte bærekraftig bruk av området

utforske og sammenligne ulike dyre- og plantearters tilpasninger til miljø og levesteder og drøfte hvorfor noen arter dør ut
delta i høsting og bruk av naturressurser og drøfte hvordan naturressurser kan brukes på en bærekraftig måte

5-7 trinn

gjøre rede for betydningen av biologisk mangfold og gjennomføre tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nærmiljøet
utforske og beskrive ulike næringsnett og bruke dette til å diskutere samspill i naturen

Norsk

3-4 trinn

utforske og formidle tekster gjennom samtale, skriving, lek, bevegelse og andre kreative uttrykk
beskrive, fortelle og argumentere muntlig og skriftlig og bruke språket på kreative måter

5-7 trinn

lytte til og videreutvikle innspill fra andre og begrunne egne standpunkter i samtaler

Samfunnsfag

3-4 trinn

utforske og gi døme på nokre sider ved berekraftig utvikling